FAQ's

FAQ's over de Leerkrachtassistent

Wat is de Leerkrachtassistent Estafette?

De Leerkrachtassistent is software voor het digibord bij Estafette. De Leerkrachtassistent Estafette Nieuw is er voor de jaargroepen 4 t/m 8.

Ik heb een combinatiegroep. Kan ik 2 leerjaren van de Leerkrachtassistent tegelijk op het digibord gebruiken?

Ja, dat kan. Start de Leerkrachtmodule van Zwijsen en log in.
Kies ‘Mijn gegevens & programma’s’ > Overzicht.
Kies Estafette > Leerkrachtassistent
Klik op de eerste gewenste jaargroep.
Als die is gestart, drukt u op Escape op het toetsenbord, zodat het scherm niet full screen staat.
Ga dan terug naar de leerkrachtmodule (via de taakbalk onderin). Die staat namelijk nog steeds open.
Vervolgens klikt u ook op de volgende jaargroep.
Zorg ook hier dat het scherm niet full screen staat met behulp van Escape.
Zo staan beide leerkrachtassistenten open en kunt u switchen via de taakbalk onderin.

FAQ's over implementatie

Waar moet ik op letten als we starten met Estafette Nieuw?

We hebben het voor u op een rijtje gezet in direct aan de slag met Estafette Nieuw.

Moeten wij aan het begin van het schooljaar starten of zijn er andere instapmomenten?

Scholen die willen werken met Estafette Nieuw, hoeven niet aan het begin van het schooljaar te starten. Ze kunnen ook direct na de herfstvakantie instappen, of eind januari. Estafette Nieuw werkt namelijk met afgeronde leerpakketten per AVI-niveau. Hoe dit werkt leest u in verschillende startmomenten met Estafette Nieuw.

Hoe organiseer ik Estafette in een combinatiegroep?

Onderwijs geven in een combinatiegroep doet u niet zomaar even. Als leerkracht moet u oog hebben voor leerlingen van verschillende niveaus. Om u daarbij te helpen hebben we een organisatiemodel voor combinatiegroepen uitgewerkt. Estafette Nieuw wordt op dit moment door ruim 2500 scholen gebruikt. Bij een aanzienlijk deel daarvan is sprake van combinatiegroepen. Dit organisatiemodel voor combinatiegroepen is ontwikkeld op basis van de ervaringen en wensen van deze scholen.

FAQ's over didactiek

Wat doe ik met leerlingen die begin groep 4 nog lezen op AVI-niveau M3?

Kijk eerst naar het leesonderwijs in groep 1, 2 en 3. Doet uw school voor deze groepen voldoende om leesproblemen in groep 4 te voorkomen? Als u werkt met ons kleuterprogramma ‘Schatkist’ en onze groep 3-methode ‘Veilig leren lezen’, lezen kinderen eind groep 3 gegarandeerd op E3-niveau. Natuurlijk is dit een langetermijnoplossing. Hebt u nu in groep 4 enkele leerlingen met leesproblemen? Laat hen dan werken met het speciale Estafette Nieuw-pakket op E3-niveau. Dit pakket is ontwikkeld voor risicolezers op M3-niveau. Het spreekt voor zich, dat u deze kinderen daarbij extra instructie, begeleiding en leestijd geeft.

Hoe vul ik de 4 x 15 minuten extra leertijd voor risicolezers in?

Estafette Nieuw geeft leerlingen met Aanpak I iedere week 4 x 15 minuten extra leertijd. U kunt hierbij gebruik maken van de Vloeiend & vlot-boekjes en oefenbladen uit de kopieermap. Zwakke lezers hebben behoefte aan extra instructie, leestijd en oefening. Het is daarom verstandig kinderen de extra tijd goed te begeleiden. Hoe u de 15 minuten precies invult, is afhankelijk van de toetsresultaten van de leerlingen. Welke leesmoeilijkheden verdienen extra aandacht? Is extra oefening nodig op woord-, zins- of tekstniveau? Of misschien is aandacht nodig voor het vloeiend lezen, met nadruk op intonatie. Of voor het lezen op tempo. U kunt de Vloeiend & vlot-kaarten ook gebruiken om extra instructie te geven over een leesmoeilijkheid. Vervolgens kunt u de kinderen de woordrijen, zinnen en teksten laten oefenen (eventueel zelfstandig of in tweetallen). Ook de oefenbladen uit de kopieermap bevatten oefeningen op woord-, zins- en tekstniveau.

Hoe vul ik de toepassingslessen in? Zijn ze een extra aanvulling op de gewone lessen?

De toepassingslessen zijn voor kinderen van Aanpak I en II en III. In de toepassingles is ruimte voor vrij lezen en aandacht voor boekpromotie en boekpresentatie. In de handleiding vindt u voor iedere toepassingsles aanwijzingen.

Bij Estafette wordt gewerkt met leesniveaus en aanpakken. Wat moet ik doen om te weten op welk niveau mijn leerlingen kunnen werken en volgens welke aanpak?

Hiervoor kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden: (1) U maakt gebruik van de toets Leestempo; of (2) U maakt geen gebruik van de toets Leestempo. De procedure voor deze 2 werkwijzen is als volgt:

Procedure met Leestempo:

 • U neemt eerst bij alle leerlingen de toets Leestempo af. Voor leerlingen met een A-, B- of C-score levert dit een advies op omtrent niveau en aanpak. Leerlingen met een D- of E-score moeten verder getoetst worden met DMT en AVI.
 • U neemt bij leerlingen met een D- of E-score op Leestempo eerst DMT af en vervolgens AVI. De combinatie van DMT-score met AVI-score levert voor deze leerlingen een advies op omtrent niveau en aanpak.
Procedure zonder Leestempo:
 • U neemt eerst bij alle leerlingen DMT af.
 • Vervolgens neemt u bij alle leerlingen AVI af.
 • De combinatie van DMT-score met AVI-score levert voor alle leerlingen een advies omtrent niveau en aanpak.

Hoe weet ik bij het begin van het nieuwe schooljaar het niveau waarop mijn leerlingen kunnen gaan werken en wat de geadviseerde aanpak is?

Aan het begin van het schooljaar kunt u de toetsresultaten invoeren van de toetsen die in het voorgaande schooljaar in juni zijn afgenomen. Als u voor uw leerlingen deze toetsresultaten hebt ingevoerd, ontvangt u van Toetssite Estafette voor alle leerlingen een advies omtrent het geschikte niveau en de gewenste aanpak.

Wordt Estafette Aanpak 1 erkend als interventie bij mijn aanvraag voor vergoede dyslexiebehandeling in de zorg?

We legden de vraag voor aan Dr. Chris Struiksma, GZ-psycholoog en hoofdauteur van Estafette Nieuw. Struiksma concludeert in zijn antwoord: 'Mogelijk dyslectische leerlingen kunnen meedoen met de basislessen van Estafette (in Aanpak 1). Als u daarbij de Extra Leestijd aanbiedt in een een-op-een-setting met bijvoorbeeld een RT’er en dit gebeurt op een kwalitatief goede manier, dan heeft u voldoende interventie geboden en kunt u dit ook aantonen.' Download het uitgebreide antwoord

FAQ's over organisatie

Waarmee kan ik extra oefenen met risicolezers? Is daar specifiek materiaal voor?

Dat is afhankelijk van hetgeen u extra wilt oefenen. Is aandacht nodig op woordniveau, zinsniveau of tekstniveau? Voor het vloeiend lezen van een tekst of het op tempo lezen? U kunt de kaarten uit Voeiend & vlot gebruiken om extra instructie te geven over een leesmoeilijkheid. Ook de oefenbladen uit de kopieermappen bevatten oefeningen op woord-, zins- en tekstniveau.

Hoeveel tijd moet ik per week besteden aan Estafette Nieuw?

Dit verschilt per jaargroep. In groep 4 en 5 geeft u per week 3 basislessen en 1 toepassingsles van 45 minuten. In groep 6, 7 en 8 geeft u 2 basislessen en 1 toepassingsles. Voor risicolezers roostert u 4 x 15 minuten extra leestijd in.

Ik ben op zoek naar de jaarplanning van Estafette Nieuw. Waar kan ik die vinden?

U vindt de jaarplanning op het gebruikersgedeelte van deze site in het submenu Extra materiaal.

Hoe organiseer ik Estafette in een combinatiegroep?

Onderwijs geven in een combinatiegroep doet u niet zomaar even. Als leerkracht moet u oog hebben voor leerlingen van verschillende niveaus. Om u daarbij te helpen hebben we een organisatiemodel voor combinatiegroepen uitgewerkt. Estafette Nieuw wordt op dit moment door ruim 2500 scholen gebruikt. Bij een aanzienlijk deel daarvan is sprake van combinatiegroepen. Dit organisatiemodel voor combinatiegroepen is ontwikkeld op basis van de ervaringen en wensen van deze scholen.

Mag ik binnen eenzelfde niveau de volgorde van omnibus en leesboek verwisselen? Bij E4 moet ik eerst het pakket met de omnibus doen, maar ik begin liever met het pakket met het leesboek.

Wij hebben voor elk niveau een weloverwogen keuze gemaakt. Steeds starten we met het boek dat het meest toegankelijk is: soms vanwege de volgorde van leesmoeilijkheden, soms vanwege de inhoud (leesbegrip). Bij M4, E4, M5, M7 en Plus start u met de omnibus, bij E5, M6, E6 en E7 met het leesboek. Het pakket waarmee het beste gestart kan worden, staat ook vooraan in de handleiding. Wel zijn de leesmoeilijkheden in beide boeken hetzelfde. Als u de volgorde toch wilt omdraaien, moet u er rekening mee houden dat de handleiding bij de omnibus altijd het starten met het leesdossier (toepassingslessen) beschrijft. Ook kiest de handleiding bij het eerste leerstofpakket voor bepaalde opdrachtvormen, zoals de zandloperopdracht.

Waarom is de werkvolgorde voor Aanpak 1- en 2-leerlingen in groep 4 t/m 6 ‘werkboek – lezen’ en in groep 7 en 8 ‘werkboek – lezen – werkboek’?

In groep 4 t/m 6 moet u vóór het lezen nog ruimschoots aandacht besteden aan de instructie van de leesmoeilijkheden. Vanaf E6 komen er geen nieuwe leesmoeilijkheden meer bij, zodat leerlingen eerder kunnen gaan lezen. In de bovenbouw verschuift het accent van correct en vlot naar vloeiend lezen. Daarom maken kinderen na het lezen nog een extra opdracht in het werkboek, gericht op het lezen met intonatie.

FAQ's over materialen

Snelle lezers in Aanpak 3 lezen bij Estafette Nieuw gewoon de Estafette-leesboeken. Waarom is dat?

Estafette Nieuw begint en eindigt elke les met alle leerlingen gezamenlijk. In deze lesfasen spelen de Estafette Nieuw-leesboeken een belangrijke rol. Hoewel snelle lezers het technische niveau ervan al (lang) beheersen, krijgt het gezamenlijke sociale moment voorrang. Zo ervaren snelle lezers dat ze gewoon bij de groep horen. Voor risicoleerlingen is deze werkwijze belangrijk, omdat ze zich aan betere lezers kunnen optrekken. U kunt de gezamenlijke momenten gebruiken om álle leerlingen te volgen. De standaardsituatie maakt namelijk vergelijking mogelijk. Praktisch gezien zullen snelle lezers de 2 Estafette Nieuw-leesboeken per halfjaar in een mum van tijd uit hebben. En mocht dit toch tegenvallen, dan sluist u deze leerling geruisloos door naar Aanpak 2.

Mag ik spellingsregels behandelen tijdens het werken met Vloeiend & Vlot?

De spelling van woorden is een andere problematiek dan het lezen van woorden. De woordherkenning en de context van de zin of tekst zorgen ervoor dat een leerling het woord goed leest. Uiteraard is het zo dat de Nederlandse taal niet fonetisch wordt geschreven waardoor de spelling het soms wat lastiger maakt om de woorden correct te lezen. Maar dit corrigeert zich in 99% van de gevallen door de context. Het correct schrijven van een woord brengt een andere vaardigheid met zich mee. Dan komen de spellingregels, grammaticale regels, etc. aan de orde. In de methode Estafette richten we ons op de technische leesvaardigheid en is het niet aan te bevelen om ook met de kinderen de spellingregels te behandelen.

Wat is de functie van ‘Vloeiend & vlot – woorden’ en ‘Vloeiend & vlot – teksten’?

De Cito-toetsen (Leestempo, DMT, AVI) worden 2 keer per schooljaar afgenomen: in januari en in juni. Om ook tussentijds zicht te kunnen krijgen op de leesontwikkeling van uw leerlingen zijn ‘Vloeiend & vlot – woorden’ en ‘Vloeiend & vlot – tekst’ ontwikkeld. ‘Vloeiend & vlot – woorden’ is een methodegebonden controletaak, vergelijkbaar met de DMT. Met behulp van ‘Vloeiend & vlot – woorden’ kunt u de leesprestaties van de leelringen in uw groep onderling vergelijken: Zijn mijn leerlingen met Aanpak 3 (de aanpak voor vlotte lezers) inderdaad de leerlingen die het beste presteren op deze controletaak? ‘Vloeiend & vlot – tekst’ is een observatietaak waarbij de leerling een korte tekst hardop voorleest. U kunt hierbij kiezen of u de tekst eerst laat voorbereiden of dat u de tekst onvoorbereid laat voorlezen. U observeert de leerling bij het voorlezen van de tekst en u noteert opvallende punten: Maakt de leerling veel of weinig leesfouten? Herstelt de leerling gemaakte fouten spontaan? Leest de leerling met een goede leessnelheid? Leest de leerling de tekst met een goede intonatie. Het afnemen van ‘Vloeiend & vlot – woorden’ en ‘Vloeiend & vlot – tekst’ is overigens facultatief.

Waarom zijn er geen antwoordenboeken bij de Estafettelopers?

De vragen uit de Estafetteloper zijn gericht op de leesbeleving. Deze vragen hebben geen goed of fout antwoord. Ook is het niet de bedoeling dat de leerkracht de gemaakte vragen in de Estafetteloper nakijkt, maar dat hij de antwoorden bespreekt met de leerling. Daarom is er dus geen antwoordenboek bij de Estafettelopers.

Op de Zwijsen-site vond ik informatie over Vreemde zaken. Ik wil het aanschaffen voor de derde toepassingsweek. Wat zijn de kosten?

De basispakketten voor groep 4 t/m 8 kosten € 217,50 (4 x 6 boekjes, koffer, toelichting, website en reuzenprentenboek). De aanvulpakketten kosten € 55,50 (één boek van elke titel), voor extra losse boekjes betaalt u € 10,25.

Hebben jullie een suggestie voor welke prentenboeken we in groep 7 kunnen gebruiken?

In grote lijnen zijn er 3 soorten prentenboeken geschikt voor de bovenbouw. Lees hier het artikel met suggesties.

Waar vind ik de beslisschema's bij Estafette Nieuw?

De beslisschema's vindt u op deze site onder het submenu Toetsen onder Voor gebruikers. Kies uw jaargroep en kijk onder het kopje 'Toetsmoment: januari en juni'. Om toegang te krijgen tot de informatie op deze pagina's moet u ingelogd zijn.

FAQ's over toetsen

Ik heb mijn leerlingen getoetst met de oude DMT- en AVI-toets. Kan ik vanuit deze oude toetsgegevens hun nieuwe AVI-niveau afleiden?

Nee, dat kan niet. Er zijn geen onderzoeksresultaten waarop u een dergelijke omrekening kunt baseren. De nieuwe AVI-niveaus kunt u alleen afleiden uit de nieuwe Cito-toetsen.

Kan ik mijn toetsen ook digitaal registreren?

Ja. Estafette Nieuw heeft een Toetssite. U kunt daar alle toetsgegevens invoeren. De site geeft inzicht in de vorderingen en geeft advies over niveaus en aanpakken. U kunt een abonnement nemen via deze site. Ga hiervoor naar de online software voor leerkrachten.

Ben ik verplicht om alle toetsen af te nemen?

Nee, bepaalde toetsen zijn facultatief: Leestempo, Vloeiend & vlot – woorden, Vloeiend & vlot – tekst

Hoe vaak moet ik toetsen afnemen als ik werk met de Toetssite Estafette?

Als u werkt met Toetssite Estafette hebt u 5 keer per jaar de gelegenheid om de leesontwikkeling van uw leerlingen in kaart te brengen. Hierin zijn ook de 2 toetsmomenten opgenomen die in het Cito OLVS zijn opgenomen. De toetskalender van Toetssite Estafette ziet er als volgt uit:

Begin van het schooljaar (augustus/september)

 • Vloeiend & vlot - woorden 1 (facultatief)
 • Vloeiend & vlot - tekst 1 (facultatief)
Na 8 weken leesonderwijs (oktober/november)
 • Vloeiend & vlot - woorden 2 (facultatief)
 • Vloeiend & vlot - tekst 2 (facultatief)
Halverwege het schooljaar (januari/februari)
 • Technisch Lezen – Leestempo (facultatief)
 • Drie Minuten Toets (DMT)
 • AVI-toetskaarten
Weer 8 weken later (april)
 • Vloeiend & vlot - woorden 3 (facultatief)
 • Vloeiend & vlot - tekst 3 (facultatief)
Eind van het schooljaar (juni)
 • Technisch Lezen – Leestempo (facultatief)
 • Drie Minuten Toets (DMT)
 • AVI-toetskaarten

Ben ik verplicht om de adviezen op te volgen zoals die door Toetssite Estafette gegeven worden?

Toetssite Estafette baseert de adviezen omtrent niveau en aanpak op de toetsresultaten die door u worden ingevoerd. Toetssite Estafette kent uw leerlingen echter niet en kan ook geen gebruikmaken van eventuele observatiegegevens. De leerkracht maakt de leerlingen dagelijks mee in de lessen en observeert leerlingen bij het onderwijs. Daarom kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn om het advies van Toetssite Estafette aan te passen. Daarom kent Toetssite Estafette een scherm waarin adviezen handmatig kunnen worden aangepast.

Hoef ik bij leerlingen die op de Cito-leestempotoets altijd A, B of C scoren, nooit een AVI-toetskaart af te nemen? Volgens de gebruikswijzer hoef ik dit alleen te doen bij leerlingen met een D- of E-score.

Als u wilt, kunt u de DMT- en AVI-toets ook afnemen bij al uw leerlingen, of bij de C-leerlingen. Het hoeft niet, het kost alleen extra tijd. Estafette Nieuw maakt overigens geen gebruik van de Cito leestechniektoets.

Gebruikt Estafette Nieuw de Cito leestechniektoets?

Nee, Estafette Nieuw werkt met de Leestempo-, DMT- en AVI-toets.

Waar vind ik de beslisschema's bij Estafette Nieuw?

De beslisschema's vindt u op deze site onder het submenu Toetsen onder Voor gebruikers. Kies uw jaargroep en kijk onder het kopje 'Toetsmoment: januari en juni'. Om toegang te krijgen tot de informatie op deze pagina's moet u ingelogd zijn.

FAQ's over de Leestrainer

Ik krijg ineens een storend geluid bij het afspelen van geluidsopnames. Eerder werkte het wel goed. Wat is er aan de hand?

Wanneer u Flash Player versie 11.6 gebruikt, kan het gebeuren dat u problemen hebt met het afspelen van geluid dat is opgenomen met de microfoon. (In de Leestrainer wordt veel gebruikgemaakt van geluidsopnames.) Wanneer het geluid wordt afgespeeld, hoort u het verstoord terug. Dit probleem wordt veroorzaakt door de Flash Player van Adobe (en niet door de Leestrainer).

Ondertussen is er een nieuwe versie van Flash: 11.7 waarin het audio-probleem is opgelost. De oplossing voor het probleem is dus om de nieuwe versie van Flash te downloaden. Dat kunt u hier doen: http://get.adobe.com/nl/flashplayer/ Als u niet zeker weet welke flashversie u hebt, kunt u dat hier controleren: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/find-version-flash-player.html

Ik hoor geen geluid in de Leestrainer. Wat moet ik doen?

In de Leestrainer wordt de leerling begeleid door de coach (het ronde poppetje dat praat). In elk scherm geeft de coach de leerling instructies. Deze moeten uiteraard hoorbaar zijn. Daarnaast kan de leerling geluidsopnames maken, die hij vervolgens ook weer kan beluisteren. Hoort u dit geluid niet in de Leestrainer? Dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Download hier de vraag en het volledige antwoord in PDF-formaat.

Als ik de Leestrainer start, blijft hij hangen in een scherm met een getekende sterrenhemel. Wat is er aan de hand?

Om met de Leestrainer te kunnen werken, hebt u Adobe Flash nodig (zoals vermeld in de technische specificaties). Wanneer u Flash niet hebt geïnstalleerd op uw computer, blijft het programma na de start steken in de sterrenhemel, omdat hier een flash-intro getoond moet worden. De oplossing is dus om Flash te downloaden: http://get.adobe.com/nl/flashplayer

De leerling/leerkracht krijgt in de Leestrainer een venstertje met: Adobe Flashplayer – Instellingen, Privacy. Wat moet ik hiermee doen?

Een essentieel onderdeel van de Leestrainer is de opnamefunctionaliteit. De website van de Leestrainer is geprogrammeerd in HTML. Voor de geluidsopnames wordt echter gebruik gemaakt van Flash. Wanneer de opnamefunctionaliteit in de Leestrainer voor het eerst op een computer wordt gebruikt, verschijnt een privacywaarschuwing van Flash (Adobe). Er wordt gevraagd of u de Leestrainer toegang wilt verschaffen tot uw (camera en) microfoon. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van de opnamefunctionaliteit als het opnemen wordt toegestaan! Download hier de vraag en het volledige antwoord in PDF-formaat.

Als de leerling een geluidsopname wil maken blijft het scherm hangen en gebeurt er niks meer. Wat is er aan de hand?

Wanneer de leerling heeft geklikt op de rode startknop (om de opname te starten), verschijnt de microfoon met een rood knipperlampje in beeld (als teken dat de opname bezig is) en een rode stopknop, onder het tekstfragment. Het kan echter voorkomen dat de microfoon wel verschijnt, maar geen rood knipperlampje heeft en dat de rode stopknop niet verschijnt. In dat geval heeft de gebruiker waarschijnlijk de Privacy-boodschap van Adobe Flash niet geaccepteerd en bij deze instelling ‘Onthouden’ aangevinkt. De vraag om toegang te verlenen verschijnt dan niet meer, maar er kan ook niet worden opgenomen. Om dit op te lossen moet u de Privacy-melding opnieuw oproepen en anders instellen. Download hier de vraag en het volledige antwoord in PDF-formaat.

Het geluid van de geluidsopname is erg zacht ten opzicht van de coach. Kan ik hier iets aan doen?

Om het geluid van de geluidsopnames en van de coach te balanceren zijn er 2 acties mogelijk: Het eenvoudigste is om de volumeregeling in de Leestrainer te gebruiken, onder de Instellingenknop (rechtsboven). Zet het volume van de coach hier wat lager. En zet het algemene volume van de computer wat hoger. Zo kunt het geluid meer uitbalanceren. Er is nog een tweede mogelijkheid:

 • Start de Leestrainer.
 • Klik verder tot u in het hoofdmenu bent. U ziet rechtsboven een vraagteken. Klik hierop.
 • Klik in het geopende venster op de knop ‘Test je microfoon’.
 • Klik met de rechtermuisknop in het Test je microfoon-venster op de microfoon.
 • Kies Instellingen
 • Klik op het tabje met de microfoon.
 • Schuif het volume zo ver mogelijk open en sluit het venstertje weer.

Mijn leerling krijgt de melding: AVI-niveau niet ingesteld. Wat moet ik doen?

De leerling kan de volgende melding krijgen als hij de Leestrainer start. Download hier de vraag en het volledige antwoord in PDF-formaat.

De Leestrainer opent niet in een fullscreen-modus. Kan ik zorgen dat dat wél gebeurt?

Er is een browserbalk boven in beeld als u met de Leestrainer werkt. Maar het is mogelijk om het scherm volledig full screen te maken. U moet de Leestrainer hier dan rechten voor geven in de broser. Dat moet dan op elke pc gebeuren. Bij Internet Explorer 8 en 9 gaat dit op de volgende manier: Ga in de browser naar:

 • Extra > Internet options / Internetopties
 • Klik op de tab Security / Beveiliging
 • Klik op Local intranet / Lokaal internet
 • Klik op de knop ‘Websites’
 • Klik op de knop ‘Advanced / Geavanceerd’
 • Typ het adres: http://leestrainer.estafette-lezen.nl
 • Klik op ‘Toevoegen’.

Hoe kan de Leestrainer voor de leerlingen van Aanpak I, II en III worden ingezet?

De Leestrainer is flexibel inzetbaar voor alle leerlingen, en kan worden gebruikt als onderdeel van de Estafetteles en als oefeninstrument voor technisch lezen. Of een leerling nu Aanpak I, II of III volgt, hij kan zelfstandig met het programma werken dankzij de leescoach die hem door het programma leidt.
In de basisles tijdens de fase van ‘Begeleide verwerking en oefening’ kunnen met name de leerlingen van Aanpak I, maar ook de Aanpak II-leerlingen, het hoofdstuk uit hun Estafetteboek lezen aan de computer, begeleid door de Leestrainer.
Het onderdeel ‘Vloeiend & vlot’ is het meest geschikt voor leerlingen van Aanpak I en II.
Oefenen met intonatielezen bij het onderdeel ‘Kruip in de huid van…’ past goed bij Aanpak II en III.

Waarom is de Leesstoel ook opgenomen in de Leestrainer?

In het onderdeel ‘Kruip in de huid van…’ kan de leerling ook kiezen voor de Leesstoel. De Leesstoel geeft de mogelijkheid om een tekst in te spreken die de leerling zelf heeft uitgezocht (en die hij dus van papier leest, maar wel achter de computer). Dit onderdeel is daarom erg geschikt voor leerlingen van Aanpak I, die hier een bijvoorbeeld een zelfgekozen tekst van een lager AVI-niveau kunnen inspreken, of de leestekst die ze hebben geoefend in de Extra leestijd. Maar ook leerlingen van Aanpak III kunnen hier een zelfgekozen of misschien zelfs zelfgeschreven tekst opnemen (al dan niet van een hoger AVI-niveau).

Hoe vaak oefenen de leerlingen met de Leestrainer?

De Leestrainer kan worden ingezet naar behoefte, of op regelmatige basis. De leerkracht hoeft niet niet vooraf in het programma aan te geven welke leerling wanneer met de Leestrainer gaat werken. Doordat de leerling zelf toegang heeft tot de volledig oefenstof van het leerstofpakket kan de leerkracht zelfs tijdens de les nog bepalen welke leerlingen hij met de Leestrainer wil laten werken. En met welk onderdeel.

Verandert de rol van de leerkracht met de komst van de Leestrainer?

Nee, de leerkracht doet gewoon wat hij anders ook doet in de Estafetteles. Met de Leestrainer kan de leerkracht ervoor kiezen om de leerling (deels) persoonlijk te begeleiden of zelfstandig te laten werken. Hiermee krijgt de leerkracht de ruimte om extra aandacht of instructie te geven aan zorgleerlingen of leerlingen van de andere aanpakken. Met de Leestrainer kan de leerling zelfstandig oefenen doordat de leescoach instructie en begeleiding geeft. De Leestrainer kan de leerkracht dus ondersteunen, maar nooit vervangen. Wij raden dan ook niet aan om bijvoorbeeld een onderdeel als ‘Hoofdstuk lezen’ voor een Aanpak 1-leerling op vaste basis in te zetten als vervanging van het leren onder begeleiding van de leerkracht. De leerkracht zal er, zeker bij de leerlingen van Aanpak 1 ook goed aan doen om hen regelmatig persoonlijk te begeleiden bij het hoofdstuk lezen, zodat hij hun leesontwikkeling goed kan volgen. De kracht zit hem met name in de afwisseling. De ene keer begeleid, de andere keer zelfstandig aan de computer. De leerkracht kan er natuurlijk ook voor kiezen om het eerste deel van het hoofstuk samen te lezen en de leerling vervolgens het hoofdstuk te laten uitlezen met de Leestrainer.

Hoe lang duurt een sessie met de Leestrainer?

Standaard duurt een sessie met de Leestrainer 20 minuten. De leerkracht kan deze duur indien gewenst aanpassen in de Leerkrachtmodule. De Leestrainer geeft automatisch een melding wanneer het eind van de sessietijd is bereikt en keert vervolgens automatisch terug naar het leerlingeninlogscherm.

FAQ's over de Leesclub

Heeft u vragen over de Leesclub?

U vindt de antwoorden hier.

FAQ's over de Toetssite

Ik krijg tijdens het invoeren van toetsresultaten de melding ‘Automatisch bewaren mislukt’. Wat nu?

Om zeker te zijn dat de tot dan toe ingevoerde gegevens worden opgeslagen kunt u in dat geval op de knop ‘Overzicht en printversie’ klikken. Bij gebruik van deze knop worden de gegevens altijd opgeslagen. U kunt daarna terug gaan naar het invoerscherm en verder met invoeren van de resultaten.

Tijdens het invoeren van toetsresultaten komt het programma soms met een foutmelding die niet van toepassing lijkt. Hoe komt dat?

Het toetseninvulformulier is een zogenaamd ‘intelligent’ invulformulier. Na elke invoer in een veldje rekent het direct door of er logische waarden zijn ingevuld en/of dat er doorgetoetst moet worden, er velden gesloten of geopend moeten worden. Dit vraagt veel rekencapaciteit. Soms kan het zijn dat het formulier hierdoor trager reageert dan dat u intypt, met als gevolg dat het soms met meldingen komt die niet (meer) van toepassing zijn.

Ik heb bij een leerling gegevens ingevuld maar het lijkt of de Toetssite ze niet 'ziet'. Het doortoetsadvies is niet aangepast en er komt ook geen niveau tevoorschijn. Hoe kan dat?

Zorg dat u altijd het aantal fouten intypt, ook als dit er 0 zijn. Ga vervolgens met uw cursor naar een ander invoerveld (door erin te klikken met uw muis of door de TAB-toets te gebruiken). De toetssite zal nu met een niveau en/of doortoetsadvies komen.

Ik heb resultaten verwijderd en krijg nu de melding “Aantal fout mag niet meer zijn dan het aantal gelezen”. Hoe krijg je deze melding weg?

Wilt u de gegevens verwijderen en geen nieuwe gegevens invoeren? Gebruik dan bij deze leerling het prullenbakje. De foutmelding zal dan verdwijnen. Wilt u wel nieuwe gegevens invoeren bij de betreffende leerling, ga dan met uw cursor in het vakje staan en voer de nieuwe gegevens in. Zodra het aantal gelezen woorden weer groter is dan het aantal fouten zal de foutmelding weg zijn.

In het Adviezenoverzicht staat bij (bijna) alle leerlingen ten onrechte een verwijzing naar een voetnoot die zegt dat de leerlingen doubleurs zijn of een klas hebben overgeslagen. Hoe kan dit?

Controleer of de Didactische Leeftijd goed is ingesteld. De Didactische Leeftijd wordt weergegeven in elk invoerscherm en in de groepsoverzichten. In de handleiding van Toetssite Estafette vindt u een handig overzichtje met voor elke periode de Didactische Leeftijd van leerlingen die zonder zittenblijven de basisschool doorlopen. Is de Didactische Leeftijd niet juist? Pas dan de 'Startdatum leesonderwijs' aan in de leerkrachtmodule.

Waarom geen koppeling tussen het LOVS Cito en de Toetssite Estafette?

Diverse scholen vroegen ons of de toetssite Estafette gekoppeld kan worden aan het LOVS van Cito, zodat de toetsresultaten niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. Een logische vraag, want op het eerste gezicht lijkt zo'n koppeling erg handig. We hebben onderzocht of we zo'n koppeling kunnen realiseren. Toch hebben we moeten besluiten om het niet te doen. De belangrijkste reden is dat een koppeling een aantal consequenties heeft die het afnemen van de toetsen in de klas eerder belemmeren dan ondersteunen. In dit artikel leggen we het bovenstaande graag verder uit.

FAQ's over deze website

Waarom inloggen?

Voor gebruikers is een site voor en door leerkrachten die werken met Estafette Nieuw. Iedereen is welkom, maar sommige informatie is voorbehouden aan gebruikers. Om toegang te krijgen tot deze informatie is het nodig dat u zich kenbaar maakt aan de beheerder van de website. Dit doet u door lid te worden en in te loggen. Wanneer u bent ingelogd is ook de afgeschermde informatie op de site voor u toegankelijk.

Lid worden is gratis. Daarom geldt hier een andere inlog dan de inlog die u gebruikt bij de online software van Zwijsen. Daarvoor dient u een abonnement af te sluiten zoals de Leerkrachtassistent en de Toetssite.

Waarom kan ik mijn e-mailadres niet wijzigen in mijn profiel?

Het e-mailadres dat u bij het aanmaken van uw account hebt opgegeven is uw unieke identificatiegegeven. Bij het aanmaken van uw account op estafette-lezen.nl bent u aan de hand van dit adres geverifieerd door de site. Is uw e-mailadres gewijzigd, of kunt u de e-mail op het eerder opgegeven adres niet meer raadplegen, dan moet u zich opnieuw aanmelden voor estafette-lezen.nl.

Ik wil de e-mailnieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen.

Open een e-mailnieuwsbrief. Onderaan de e-mailnieuwsbrief vindt u de link ‘Gegevens wijzigen’. Klik op de link en pas uw gegevens aan.

Waar vind ik de beslisschema's bij Estafette Nieuw?

De beslisschema's vindt u op deze site onder het submenu Toetsen onder Voor gebruikers. Kies uw jaargroep en kijk onder het kopje 'Toetsmoment: januari en juni'. Om toegang te krijgen tot de informatie op deze pagina's moet u ingelogd zijn.

 

Deel met anderen

Heeft u een technische vraag over de online software?

Vul het helpdeskformulier in en u krijgt zo snel mogelijk antwoord per mail.

Andere vraag?