Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door Kruit en Dynamit in nauwe samenwerking met Uitgeverij Zwijsen B.V.. De foto op de home van www.zwijsen.nl werd gemaakt door August Swietkowiak (Corperate Identity-foto’s).

Informatie via de websites

Deze website wordt met constante zorg en aandacht door Uitgeverij Zwijsen B.V. samengesteld.
Hoewel Uitgeverij Zwijsen B.V. probeert correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, is er een mogelijkheid dat de geboden informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is; dit kan echter niet altijd voorkomen worden.

Uitgeverij Zwijsen B.V. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Uitgeverij Zwijsen B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Uitgeverij Zwijsen B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of informatie die door middel van deze website is verkregen of die het gevolg is van beweringen, meningen en /of vertoningen, geuit in artikelen, mededelingen of andere bijdragen op deze website.

Privacy

Uitgeverij Zwijsen B.V. onderschrijft de afspraken die zijn gemaakt betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) rondom internetgebruik en die van de ASSU.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens de in de krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, opgeslagen op een intern netwerk of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door afdrukken/fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever. Uitzondering op deze regel zijn de expliciete afspraken gemaakt in geval van een licentie-overeenkomst betrekking hebbende op deze website.

Wanneer u een bijdrage plaatst (zoals meningen, artikelen, ideeën, tips en concepten) garandeert u over alle intellectuele eigendomsrechten op de bijdragen te beschikken en vrijwaart u Uitgeverij Zwijsen B.V. voor alle mogelijke aanspraken van derden. Tevens draagt u de intellectuele eigendomsrechten op uw bijdrage(n) over aan Uitgeverij Zwijsen B.V. en verleent u Uitgeverij Zwijsen B.V. het onbeperkte recht de bijdragen openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Spelregels voor onze fora

Beweringen, meningen en/of vertoningen die geuit worden in de bijdragen op de website worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico geplaatst. Het is niet toegestaan discriminerende, racistische, seksistische en/of pornografische bijdragen aan te bieden of om kwetsende, beledigende en/of lasterlijke uitlatingen op de website te plaatsen. Beweringen, meningen en/of vertoningen, geuit in de artikelen, mededelingen of andere bijdragen op de pagina’s van deze website, zijn niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, webmaster, Internet-provider of Uitgeverij Zwijsen B.V.. Uitgeverij Zwijsen B.V. behoudt zich het recht voor inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen en heeft te allen tijde het recht om ontoelaatbare bijdragen direct te verwijderen en gebruikersaccounts te blokkeren.

Geschillen

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Aan het samenstellen van de inhoud van deze website is door de Uitgeverij Zwijsen B.V. de nodige zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen B.V.

Deel met anderen